MANIFEST

Manifest de la Plataforma Pitiüses per l'Educació

Pitiüses per l'Educació és una Plataforma ciutadana formada per persones que pertanyem a tots els sectors de la comunitat educativa (famílies, alumnat, professorat i personal no docent) i a la societat d'Eivissa i Formentera. En formen part la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes d'Eivissa (FAPA Eivissa), la Federació Autònoma d'Associacions d’Estudiants de Balears (FADAE Balears), els sindicats CCOO, STEI i UGT i el moviment Ibiza Toma La Plaza. Som una plataforma amb funcionament assembleari, apartidista i oberta a la participació de totes aquelles persones i col·lectius que coincideixin amb els nostres objectius.

Pitiüses per l'Educació considera que l'educació equitativa i de qualitat és garantia per al futur de la nostra societat i que els diners que s'hi dediquen no són una despesa sinó una inversió. En la situació de crisi que estam vivint, invertir en educació és condició imprescindible per una sortida duradora de la crisi.

Pitiüses per l'Educació neix de la inquietud i preocupació que sentim davant la política dels retalls pressupostaris en educació que està duent a terme el Govern, els efectes dels quals sobre els centres educatius, el professorat, l’alumnat i les famílies s'estan tornant insostenibles.

Pitiüses per l’Educació creu que l’impacte de les retallades a les nostres illes serà més gran que a la resta de l’Estat perquè aquí partim d’uns nivells d’inversió educativa raquítics mentre que el fracàs escolar (prop del 40% de l’alumnat de 16 anys no es gradua) és sensiblement superior al de la mitjana espanyola.

Pitiüses per l'Educació vol que el Govern rectifiqui la seva política de retalls pressupostaris i els nostres objectius prioritaris són:

1. Que el Govern es posi al dia en els pagaments per a les despeses ordinàries dels centres educatius atès el perjudici que això provoca en el seu en el normal funcionament així com el pagament en el present curs de tots els deutes pendents d'activitats i programes ja executats corresponents al curs anterior.

2. Que es cobreixin les baixes dels docents des del primer dia per garantir la continuïtat del procés d'aprenentatge i que es mantinguin les plantilles i les quotes de professorat per no empitjorar la qualitat de l'educació i l'atenció a l'alumnat.

3. Que es recuperin els programes de suport i de reforç̧ educatiu a l’alumnat amb dificultats específiques (PROA, PRA, etc...) per tal d'afavorir l'equitat del sistema, la inclusivitat i l'assoliment del nivell educatiu necessari per a tot l'alumnat.

4. Que s'inverteixi en la millora de les infraestructures educatives i es substitueixin els barracons per instal·lacions definitives, donant solució d'aquesta manera a un dèficit històric que s'ha anat gestant al llarg dels diferents Governs.

5. Que l'educació sigui una prioritat inversora per al Govern i, per tant, s'augmenti el seu pressupost per enguany i al llarg de la legislatura en totes les etapes educatives fins a nivells de la mitjana de la UE.

Pitiüses per l'Educació traslladarà les seves reivindicacions al Govern Balear i durà a terme totes aquelles actuacions que consideri oportunes per tal d'aconseguir una educació equitativa i de qualitat.

Eivissa, 8 de març de 2012

Manifiesto de la Plataforma Pitiüses per l'Educació

Pitiüses per l'Educació es una plataforma ciudadana formada por personas que pertenecemos a todos los sectores de la comunidad educativa (familias, alumnado, profesorado y personal no docente) y a la sociedad de Eivissa y Formentera. Forman parte la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Eivissa (FAPA Eivissa), la Federación Autónoma de Asociaciones de Estudiantes de Baleares (FADAE Baleares), los sindicatos CCOO, STEI y UGT y el movimiento Ibiza Toma la Plaza. Somos una plataforma con funcionamiento asambleario, a-partidista y abierta a la participación de todas aquellas personas y colectivos que coincidan con nuestros objetivos.

Pitüses per l'Educació considera que la educación equitativa y de calidad es garantía para el futuro de nuestra sociedad y que el dinero que se le dedica no es un gasto, sino una inversión. En la situación de crisis que estamos viviendo, invertir en educación es condición imprescindible para una salida duradera de la crisis.

Pitiüses per l'Educació nace de la inquietud y preocupación que sentimos ante la política de los recortes presupuestarios en educación que está llevando a cabo el Govern, cuyos efectos sobre los centros educativos, el profesorado, el alumnado y las familias se están volviendo insostenibles.

Pitiüses per l'Educació cree que el impacto de los recortes en nuestras islas será más grande que en el resto del Estado porque, aquí, partimos de unos niveles de inversión educativa raquíticos mientras que el fracaso escolar (cerca del 40% del alumnado de 16 años no se gradúa) es sensiblemente superior al de la media española.

Pitiüses per l'Educació quiere que el Govern rectifique su política de recortes presupuestarios y nuestros objetivos prioritarios son:

1. Que el Govern se ponga al día en los pagos para los gastos ordinarios de los centros educativos atendiendo al perjuicio que ello provoca en su normal funcionamiento, así como el pago en el presente curso de todas las deudas pendientes de actividades y programas ya ejecutados, correspondientes al curso anterior.

2. Que se cubran las bajas de los docentes desde el primer día para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje y que se mantengan las plantillas y las cuotas de profesorado para no empeorar la calidad de la educación y la atención al alumnado.

3.  Que se recuperen los programas de soporte y de refuerzo educativo al alumnado con dificultades específicas (PROA, PRA, etc...) con el objeto de favorecer la equidad del sistema, la inclusividad y alcanzar el nivel educativo necesario para todo el alumnado. 

4. Que se invierta en la mejora de las infraestructuras educativas y se substituyan los barracones por instalaciones definitivas dando solución, de esta forma,  a un déficit histórico que se ha ido gestando a lo largo de los diferentes gobiernos.

5. Que la educación sea una prioridad inversora para el Govern y, por tanto, se aumente su presupuesto para este año y a lo largo de la legislatura en todas las etapas educativas hasta los niveles de la media de la UE. 

Pitiüses per l'Educació trasladará sus reivindicaciones al Govern Balear y llevará a cabo todas aquellas actuaciones que considere oportunas para conseguir una educación equitativa y de calidad.

Eivissa,  8 de marzo de 2012